ซื้อ NPA มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
ทาง DVP เป็นตัวแทนขายให้กับ NPA จากหลายสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ ซึ่งแต่ละแห่งมีนโยบายที่แตกต่างกัน แต่มีขั้นตอนโดยทั่วไป ดังนี้
  1. เสนอซื้อ (พร้อมวางเงินมัดจำและกรอกเอกสาร KYC)
  2. รออนุมัติผล (ระหว่างนี้แนะนำให้ดำเนินการด้านสินเชื่อ)
  3. อนุมัติผล (ทางตัวแทนจะแจ้งผลเพื่อกรอกเอกสารเพิ่มเติม)
  4. ทำสัญญาจะซื้อจะขาย (พร้อมวางเงินมัดจำเพิ่มเติม)
  5. โอนกรรมสิทธิ์ (พร้อมชำระเงินส่วนต่างที่เหลือ)
ทั้งนี้ เงินมัดจำ และ เอกสารเพิ่มเติม แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันการเงิน

ส่วนค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน ในวันโอนกรรมสิทธิ์ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาประเมิน
ส่วนที่ 2 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 1% คิดจากราคาซื้อหรือราคาประเมิน แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า
ส่วนที่ 3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 %คิดจากราคาซื้อหรือราคาประเมิน แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า
รวมทั้งหมดเป็น 6.3% ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้ แต่ละสถาบันการเงินมีนโยบายต่างกัน

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริหารโครงการ จอง 5,000. กู้ 100% อสังหาฯ แนะนำ ถาม-ตอบ ติดต่อสอบถาม
228 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2282-1444 แฟกซ์ 0-2282-2139
Copyright © 2009-2013 Darvid Property Service,Co.,Ltd. All right reserved.